Engelen kaartleggingen

 Verken een bij­zon­dere vorm van kaart­leg­gen die je in con­tact brengt met de aarts­enge­len. Op deze kaar­ten staan de aarts­enge­len afge­beeld en je richt je aan­dacht op hun bege­lei­ding ter­wijl je hen vraagt om je te hel­pen bij het kie­zen van de juis­te enge­len­kaart. Kies je kaar­ten door een­vou­dig­weg op het kaarten­deck te klik­ken, waar­door de enge­len zicht­baar wor­den die je op dit mo­ment het meest van dienst kun­nen zijn. Met een klik op de kaar­ten ont­hul je hun bood­schap.

Onder deze bood­schap vind je een gebed dat je kunt gebrui­ken om hun hulp in te roe­pen voor de komen­de perio­de. Het is een spiri­tuele erva­ring die je in staat stelt om con­tact te maken met de bege­lei­dende krach­ten van de aarts­enge­len en hun wij­ze inzich­ten te ver­krij­gen voor jouw levens­pad.

De tek­sten van deze bij­zondere kaart­leggingen zijn geschre­ven door Renée Merke­stijn, ener­getisch thera­peute en coach, schrijfster en kaart­lezeres.

Alle persoons­gegevens worden con­form onze Privacy en Cookie verkla­ring ver­werkt. Toege­paste en toege­lichte leg­gingen en orakels wor­den zon­der garan­ties voor de toe­komst aange­boden.

Gratis Engelenkaart

 Trek hier je gratis engelen­kaart. Deze kaart­legging is uiter­mate geschikt als dag­kaart, maar kan even­eens van pas komen wan­neer je een gerichte vraag hebt.

Naar de gratis Engelen­kaart


Engelen advies­legging

De Engelen Advies­legging biedt je de mogelijk­heid om in contact te treden met twee speci­fieke engelen.

Je wordt uitge­nodigd om hen te vra­gen om je te bege­leiden bij het kie­zen van de juiste advies­kaart en om hun liefde­volle steun te ver­lenen tij­dens dit pro­ces.

Deze leg­ging opent de deur naar hun wijs­heid en onder­steu­ning, waar­door je de kans krijgt om inzich­ten te ver­krij­gen die je kun­nen hel­pen bij het ne­men van beslis­singen en het vin­den van de juis­te koers op je levens­pad.

Naar de Engelen advies­legging


Trek een inspiratiekaartje


Online consulten

Live consultenJe kunt hier ook te­recht als je op zoek bent naar ant­woorden, naar zelf­kennis of gewoon iemand die je ad­vies kan geven of de kaart voor je leggen.

Ga naar de live consul­ten

Engelen levenslegging

 Met de Engelen Levens­legging kies je speci­fieke engelen­kaarten om in­zicht te krij­gen in drie cru­ciale aspec­ten van je le­ven.

Deze leg­ging werpt licht op en bege­leidt je op het gebied van thuis en gezond­heid, werk en finan­ciën, en rela­ties en vriend­schap­pen. Elk van deze levens­domei­nen is van essen­tieel belang voor ons wel­zijn, en de Enge­len Levens­leg­ging biedt je de gelegen­heid om diep­gaande inzich­ten te ver­wer­ven en ge­richt advies te ont­vangen van de enge­len die over deze gebie­den wa­ken.

Dit helpt je om je even­wicht te vinden, om posi­tieve verande­ringen te stimu­leren en de juiste stap­pen te zet­ten op je spiri­tuele levens­pad.

Naar de Engelen levens­leggingOver engelen

Engelen bestaan in de spiri­tuele dimen­sie en zijn altijd be­reid om je te bege­leiden tijd­ens je levens­reis.

Ze bieden onder­steu­ning voor zowel je spiri­tuele groei als persoon­lijke ontwikke­ling, en zij staan ook klaar om je te hel­pen in je alle­daagse leven. Wan­neer je om hun licht en lief­de vraagt, komen enge­len je te hulp. Het zijn liefde­volle en wijze we­zens die beschik­baar zijn om je te bege­lei­den en te onder­steu­nen op alle ni­veaus van je le­ven.Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Wil jij je para­normale gaven ontwik­kelen? Pro­beer dit e-book van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Ontvang toe­gang tot diverse spiri­tuele cursus­sen en wis­sel erva­ringen uit in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...