Zigeuner kaartleggingen

Nathalie KriekGypsy waarzeg­sters staan ook wel be­kend als Shu­vani's. Ze zijn mees­ters in het voor­spel­len van gebeur­tenis­sen omdat ze de kunst hebben ge­leerd om te luis­teren naar hun in­tuïtie. De bege­lei­dende tek­sten bij deze kaart­leg­gingen zijn geschre­ven door Natha­lie Kriek, een au­teur van ver­schil­lende boe­ken. Op jonge leef­tijd leer­de Natha­lie van haar oma al hoe je gewo­ne speel­kaar­ten kunt gebrui­ken om de toe­komst te voor­spel­len.

Nathalie heeft ook de teksten van ons domino orakel geschreven.

Alle persoons­gegevens worden con­form onze Privacy en Cookie verkla­ring ver­werkt. Toege­paste en toege­lichte leggingen en ora­kels wor­den zon­der garan­ties voor de toe­komst aange­boden.

Gratis Zigeuner dagkaart

 Trek vandaag een gratis dag­kaart en laat je verba­zen door de inzich­ten die de kaar­ten voor je in pet­to heb­ben.

De precisie van dit Zigeuner­orakel zal je zon­der twij­fel verba­zen.

Naar de gratis dag­kaart


Shuvani-legging

De Shuvani kaart­legging helpt je bij het ontwik­kelen van de kunst van het zorg­vul­dig luis­teren naar je intuï­tie.

Het stelt je in staat om je per­soon­lijke ga­ven te ont­dek­ken en biedt in­zicht in de evolu­tie van je spiri­tuele reis tot op he­den. Boven­dien identi­ficeer je wel­ke aspec­ten momen­teel en in de nabije toe­komst meer aan­dacht en zorg behoe­ven.

Naar de Shuvani-legging

Weeklegging

 Met de Zigeuner Week­legging krijg je een hel­der over­zicht van wat je te wach­ten staat in de ko­men­de week.

Deze legging biedt in­zicht in zowel alge­mene ontwik­kelingen als speci­fieke aspec­ten van je le­ven, waar­onder liefde, werk, finan­ciën en wel­zijn.

Naar de Weeklegging

Regressielegging

 Met de Regres­sie Leg­ging wordt uitge­breid onder­zocht wat de oor­zaak is van je pro­bleem, en je krijgt ad­vies over hoe je dit kunt aan­pak­ken.

Daarnaast wordt je ver­teld welk resul­taat je kunt verwach­ten als je deze aanbe­velingen op­volgt.

Naar de Regressie­leggingOnline consulten

Live consultenJe kunt hier ook te­recht als je op zoek bent naar ant­woorden, naar zelf­kennis of gewoon ie­mand die je ad­vies kan geven of de kaart voor je leg­gen.

Ga naar de live consul­tenOver zigeuners

 Eeuwenlang leidden zigeu­ners een noma­disch bestaan en beoefen­den ze tradi­tioneel de kunst van toe­komst­voor­spelling. Met hun paar­den en woon­wagens trok­ken ze door heel Euro­pa.

Ze verdien­den de kost op diver­se manie­ren, zoals toe­komst­voor­spel­ling (fortune­tellers), maar ook als scharen­slie­pers, manden­makers, muzi­kanten, paarden­hande­laren en later zelfs als auto­hande­laren. Toch was het het voor­spel­len van de toe­komst wat de zigeu­ners het meest bekend maakte.

In de 16e eeuw was het voor­spel­len van de toe­komst met gewone speel­kaar­ten een ware rage in Euro­pa, en zigeu­ners waren wel­licht het meest opval­lende volk dat speel­kaar­ten gebruik­te voor waar­zeg­gerij.

Zigeuners wer­den bewon­derd en tege­lijker­tijd gevreesd. Hun mys­terieuze en ma­gische uit­stra­ling stootte velen af, maar oefen­de tege­lijker­tijd een grote aan­trek­kings­kracht uit.

De vrouwen werden vaak beschul­digd van zwar­te ma­gie en hekse­rij van­wege hun opval­lende kle­ding­stijl, opval­lende sie­raden, sen­suele dan­sen en hun ster­ke intuïtie en helder­ziende ga­ven.Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Wil jij je para­normale gaven ontwik­kelen? Pro­beer dit e-book van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Ontvang toe­gang tot diverse spiri­tuele cursus­sen en wis­sel erva­ringen uit in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer