Tarot kaartleggingen

 Hier vind je een uitgebreide verzameling tarotkaartleggingen, opgedeeld in categorieën zoals liefde, voorspel­lingen en inzicht. De Tarot wordt vaak geraadpleegd om antwoorden te vinden op vragen die verband houden met liefde en relaties, maar ongeacht het onderwerp van je vraag, is er altijd een passende kaartlegging beschikbaar. Ben je onzeker over wat liefde in de toekomst voor je in petto heeft? Of zoek je naar dieper zelfinzicht? Met onze diverse kaartleggingen kun je meer helderheid verkrijgen.

Trek ook eens een gratis dagkaart

Of trek een dagkaart voor de liefde

Alle persoonsgegevens worden conform onze Privacy en Cookie verklaring verwerkt. Toegepaste en toegelichte leggingen en orakels worden zonder garanties voor de toekomst aangeboden.

Liefde en relaties

Relatielegging

De Relatielegging biedt inzicht in hoe twee indivi­duen zich tot el­kaar verhou­den. Deze leg­ging is toepas­baar op diverse soor­ten rela­ties.

Naar de Relatie­legging


De liefdesvraag

 Deze tarot­legging werpt licht op jouw rela­tie met je vriend of vriendin. Daar­naast biedt het advies en wijst het op poten­tiële kan­sen om je rela­tie te verbe­teren.

Naar de Liefdes­vraag


Liefdeslegging

 De Liefdes­legging onthult de hui­dige situa­tie, de dyna­miek en even­tuele uitda­gingen in jouw liefdes­leven, en wijst aan waar je je focus op zou moeten rich­ten.

Naar de Liefdes­legging


Het liefdesinzicht

 Het liefdes­inzicht biedt vijf gede­tailleerde pers­pec­tieven op de rela­tie tussen jou en een dier­bare, het­zij je hui­dige part­ner, hetzij ie­mand die je binnen­kort zult ontmoe­ten.

Naar het Liefdes­inzicht


De liefdesweeklegging

 De tarot Liefdes­week­legging biedt je vol­ledige inzich­ten in lief­de en je rela­ties voor de aan­komen­de week.

Naar de Liefdes­weeklegging


Voorspellingen

Kruis: toekomstadvies

 Deze legging staat ook bekend als een 'besluit­vormings­legging', aange­zien deze kaart­legging je onder­steunt bij het maken van keu­zes of aanwij­zingen geeft met betrek­king tot een speci­fieke strate­gie.

Naar de Kruis­legging


Uitgebreide daglegging

 Deze Uitgebreide dag­legging geeft een over­zicht van wat je op een speci­fieke dag in termen van alge­mene ontwik­kelingen, liefde en car­rière kunt ver­wachten.

Naar de Uitge­breide dag­legging


De liefdesweeklegging

 De tarot Liefdes­weeklegging biedt vol­ledige inzich­ten in lief­de en je rela­ties voor de aanko­mende week.

Naar de Liefdes­weeklegging


Algemene weeklegging

 De Week­legging omvat het inter­preteren van zeven kaar­ten, elk vertegen­woor­digt één dag van de week en biedt een over­zicht van waar je in de komen­de week op kunt anti­ciperen.

Naar de Week­legging


Maandlegging

 De tarot Maand­leggingver­schaft inzich­ten en bevor­dert begrip om je persoon­lijke groei te onder­steu­nen, waar­door je meer zelf­vertrou­wen hebt in je acties.

Naar de Maand­legging


Jaarlegging

 Deze Jaar­legging geeft je een voor­uit­zicht op wat je gedu­rende een perio­de van twaalf maan­den kunt ver­wachten, zowel op alge­meen vlak als in ter­men van liefde en car­rière.

Naar de Jaar­legging

Inzichten

Blinde vlek

 Deze legging ont­hult verbor­gen aspec­ten van jezelf en de hui­dige situa­tie waarin je je bevindt. Boven­dien geeft deze kaart­legging inzicht in de manier waarop ande­ren op jou rea­geren.

Naar de Blinde vlek


De poort

 De Poort leg­ging ver­schaft in­zicht in de essen­tie van de situa­tie, ont­hult de oor­sprong ervan, toont de resul­taten en wijst op moge­lijke toekom­stige ontwik­kelingen.

Naar de Poort

De ster

 De Ster biedt infor­matie over de actuele sta­tus van een speci­fieke situatie, advi­seert over de meest geschikte hande­lingen, benoemt moge­lijke val­kui­len en bena­drukt je sterke pun­ten.

Naar de Ster


Probleemlegging

 De Probleem­legging biedt je richt­lijnen om effec­tief om te gaan met een uitda­ging, vooral wanneer je op dit moment in een com­plexe of lastige situatie ver­keert.

Naar de Probleem­legging


Inzicht in je gevoelsleven

 De kaartleg­ging Inzicht in je gevoels­leven geeft antwoor­den op vra­gen met betrek­king tot je emotio­nele en gevoels­matige sfeer, en toont hoe een speci­fieke situa­tie zich kan ontwik­kelen.

Naar Inzicht in je gevoels­leven


De weg naar jezelf

 De Weg Naar Jezelf leg­ging biedt je in­zicht in jouw hui­dige posi­tie op jouw levens­pad. Deze kaart­legging symbo­liseert jouw levens­reis.

Naar de Weg naar jezelf


Inzicht, evenwicht en harmonie

 De Inzicht, even­wicht en har­monie tarot­legging biedt ant­woorden in ver­band met vragen waar je momen­teel mee worstelt.

Naar de Inzicht, evenwicht en harmonie leg­ging

Verleden, heden & toe­komst

 De Verleden, heden en toe­komst leg­ging werpt licht op wat er vooraf­ging aan je vraag, wat de hui­dige situa­tie is en welke moge­lijke ontwik­kelingen zich kunnen voor­doen.

Naar de Verleden, heden & toekomst leg­ging


Verleden, heden & toe­komst (Crowley)

 Deze Verleden, heden en toe­komst leg­ging is een speciale le­zing met de Crowley Thoth tarot die zich richt op per­soon­lijke aange­legen­heden die momen­teel van belang zijn.

Naar de VHT van Crow­leyOnline consulten

Live consultenJe kunt hier ook terecht als je zoekt naar ant­woorden, naar zelf­kennis of hulp door een betrouw­bare astro­loog, taro­tist, helder­ziende, parag­nost, thera­peut of een andere spiri­tuele en paranor­male advi­seur.

Ga naar de live consulten


Spirituele Community

spirituele community Ontvang toe­gang tot diverse spiri­tuele cursus­sen en wis­sel erva­ringen uit in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...


Werken met de kaarten


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Wil jij je para­normale gaven ontwik­kelen? Pro­beer dit e-book van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Domeinnamen te koop

HetStaatInDeSterren.nl

MyMobi.nl

YouMobi.nl

  Neem bij interesse contact met ons opCursus tarot

cursus tarot Wil je de gehei­men van de tarot­kaarten ont­dekken? Start met de tarot cursus van Maddy Kersten en ont­vang de cursus direct in je mailbox! Niet goed geld terug.

Lees meer...