Chinese horoscopen

De namen van de tekens in de Chi­nese dieren­riem kun­nen variĆ«ren. Bij­voor­beeld, de "Os" kan soms wor­den aange­duid als "Buf­fel" of "Stier," het "Konijn" kan ook "Haas" of "Kat" worden genoemd. De "Geit" kan verwijzen naar "Schaap," en het "Var­ken" naar"Ever­zwijn" of "Beer". Onge­acht de gebrui­kte bena­mingen, blij­ven de eigen­schap­pen en ken­mer­ken van deze te­kens wel het­zelfde.

De Chinezen reke­nen in maan­jaren, daar­om be­gint hun kalen­der niet zo­als bij ons op 1 janu­ari, maar steeds wisse­lend in de periode tus­sen eind jan­uari en mid­den februari.

Alle persoons­gegevens worden con­form onze Privacy en Cookie verkla­ring ver­werkt. Toege­paste en toege­lichte horos­copen wor­den zon­der garan­ties voor de toe­komst aange­boden.

Wat is je Chinese teken?

 De Chinese astro­lo­gie kent even­als de wes­ter­se astro­logie twaalf tekens.

Laat gratis je Chi­nese die­ren­riem­teken bere­kenen en be­kijk de be­schrij­ving.

Naar de Chinese tekens


Chinese jaarhoroscoop 2024

Het jaar van de Draak brengt evolu­tie, vooruit­gang en over­vloed met zich mee, waar­door het een uitste­kende gelegen­heid is voor nieuwe initia­tieven en het leg­gen van de funda­menten voor duur­zaam suc­ces.

Welke invloed de Draak op jou heeft en hoe jij het bes­te kunt om­gaan met deze ener­gie lees je hier in jouw eigen Chi­nese jaar­horos­coop.

Naar de Chinese jaarhoroscoop

Chinese relatielegging

 Zelfs als je de per­soon van je dro­men hebt ont­moet en heel ver­liefd op hem of haar bent, kun­nen er in het alle­daagse le­ven soms toch wat teleur­stel­lingen opdui­ken.

Het lijkt alsof je steeds weer de­zel­fde ob­sta­kels tegen­komt en je vraagt je af hoe dat moge­lijk is. Soms be­grijp je ook niet waar­om jouw part­ner zo in­tens rea­geert, terwijl jij juist...

Herken je dit? Dan kan deze horos­coop een mooie eye-opener zijn!

Naar de Chinese relatiehoroscoopOnline consulten

Live consultenJe kunt hier ook te­recht als je op zoek bent naar ant­woorden, naar zelf­kennis of gewoon ie­mand die je ad­vies kan geven of de kaart voor je leg­gen.

Ga naar de live consul­tenHet jaar van de Draak

 Het jaar van de Draak loopt van 10 februari 2024 t/m 28 januari 2025.

Bij de Chinese dierenriem is de Draak het enige niet-bestaande dier. De Chinese draak is het meest vitale en krachtige wezen in de Chinese dierenriem, hoewel draken een beruchte reputatie hebben voor hun temperament en het bezitten van een scherpe tong.

In vroeger tijden dachten mensen dat draken het best geschikt waren om leiders van de wereld te zijn, vanwege hun karaktereigenschappen zoals dominantie en ambitie.

Het jaar van de Draak zal een fijn jaar zijn voor vernieuwers, probleemoplossers, risiconemers en visionaire leiders. Ondernemers en startups hebben goede kansen op succes, terwijl vakgebieden zoals technologie, kunstmatige intelligentie, softwareontwikkeling, cyberbeveiliging en cryptocurrency naar verwachting zullen floreren.Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Wil jij je para­normale gaven ontwik­kelen? Pro­beer dit e-book van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Ontvang toe­gang tot diverse spiri­tuele cursus­sen en wis­sel erva­ringen uit in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer