Chinese horoscopen

De namen van de tekens in de Chi­nese dieren­riem kun­nen variëren. Bij­voor­beeld, de "Os" kan soms wor­den aange­duid als "Buf­fel" of "Stier," het "Konijn" kan ook "Haas" of "Kat" worden genoemd. De "Geit" kan verwijzen naar "Schaap," en het "Var­ken" naar"Ever­zwijn" of "Beer". Onge­acht de gebrui­kte bena­mingen, blij­ven de eigen­schap­pen en ken­mer­ken van deze te­kens wel het­zelfde.

De Chinezen reke­nen in maan­jaren, daar­om be­gint hun kalen­der niet zo­als bij ons op 1 janu­ari, maar steeds wisse­lend in de periode tus­sen eind jan­uari en mid­den februari.

Alle persoons­gegevens worden con­form onze Privacy en Cookie verkla­ring ver­werkt. Toege­paste en toege­lichte horos­copen wor­den zon­der garan­ties voor de toe­komst aange­boden.

Wat is je Chinese teken?

 De Chinese astro­lo­gie kent even­als de wes­ter­se astro­logie twaalf tekens.

Laat gratis je Chi­nese die­ren­riem­teken bere­kenen en be­kijk de be­schrij­ving.

Naar de Chinese tekens


Chinese jaarhoroscoop

In een tijd waar­in span­ningen hoog oplo­pen en con­flic­ten heer­sen, bena­drukt het Jaar van het Ko­nijn het be­lang van res­pect en com­pas­sie voor de men­sen om ons heen, eigen­schap­pen die we goed kunnen gebrui­ken.

Welke invloed het Konijn op jou heeft en hoe jij het bes­te kunt om­gaan met deze ener­gie lees je hier in jouw eigen Chi­nese jaar­horos­coop.

Naar de Chinese jaarhoroscoop

Chinese relatielegging

 Zelfs als je de per­soon van je dro­men hebt ont­moet en heel ver­liefd op hem of haar bent, kun­nen er in het alle­daagse le­ven soms toch wat teleur­stel­lingen opdui­ken.

Het lijkt alsof je steeds weer de­zel­fde ob­sta­kels tegen­komt en je vraagt je af hoe dat moge­lijk is. Soms be­grijp je ook niet waar­om jouw part­ner zo in­tens rea­geert, terwijl jij juist...

Herken je dit? Dan kan deze horos­coop een mooie eye-opener zijn!

Naar de Chinese relatiehoroscoopOnline consulten

Live consultenJe kunt hier ook te­recht als je op zoek bent naar ant­woorden, naar zelf­kennis of gewoon ie­mand die je ad­vies kan geven of de kaart voor je leg­gen.

Ga naar de live consul­tenHet jaar van het Konijn

 Het jaar van het Konijn loopt van 22 januari 2023 t/m 9 februari 2024.

In een periode waar­in span­ning­en hoog oplo­pen en er veel con­flic­ten heer­sen, wordt de focus tij­dens het Jaar van het Konijn ge­legd op res­pect en com­pas­sie voor de men­sen in onze omge­ving.

Juist nu, in een tijd van toe­nemen­de span­ningen en con­flic­ten, zijn deze eigen­schap­pen van onschat­bare waarde. Ook zal er meer ont­span­ning komen op het finan­ciële vlak. Het jaar van het Konijn be­looft een perio­de van rust en bezin­ning na het dyna­mische Jaar van de Tij­ger.

Er is weer aan­dacht voor diplo­matie en com­promis­sen waar­door er een fris­se wind zal waai­en in het ver­stik­kende wereld­toneel van 2022. Onverant­woord gedrag van onze poli­tieke leiders wordt door steeds min­der men­sen ge­steund.

Er komt meer aan­dacht voor mensen­rech­ten, en vol­keren zien steeds beter het voor­deel en de nood­zaak van broeder- en zuster­schap.Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Wil jij je para­normale gaven ontwik­kelen? Pro­beer dit e-book van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Ontvang toe­gang tot diverse spiri­tuele cursus­sen en wis­sel erva­ringen uit in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer