Diverse Orakels

 Op deze pagina presenteren we een uitgebreid overzicht van alle orakels die we beschikbaar stellen. We hebben een verscheidenheid aan waardevolle hulpmiddelen, waaronder het Maan Liefdesorakel van Petra Stam, 3 verschillende Astro-orakels, een Domino-orakel, Numerologie, en het Runen Orakel.

Maar dat is nog niet alles. Op deze pagina vind je ook een link naar de Maancolumn van Petra. Deze speciale column schrijft ze bij elke nieuwe maan en elke volle maan, waardoor je inzicht kunt krijgen in de invloed van de maanfasen op je leven en je spirituele groei. Daarnaast bieden we enkele gratis orakels aan, zoals het Ja/Nee Orakel en de gratis Dominosteen van de dag.

Alle persoons­gegevens worden con­form onze Privacy en Cookie ver­klaring ver­werkt. Toege­paste en toege­lichte leg­gingen en orakels wor­den zon­der garan­ties voor de toe­komst aange­boden.

Maan liefdesorakel

De maan heeft een aan­zien­lijke invloed op de water­massa's van onze pla­neet, en wat intri­gerend is, is dat wij men­sen voor onge­veer 68% uit wa­ter be­staan. Hier­door zijn we ook gevoe­lig voor de aan­trek­kings­kracht van de maan.

Dit bij­zondere en gewaar­deerde Maan liefdes­orakel, ont­worp­en door Petra Stam, biedt je de moge­lijk­heid om een diep­gaand in­zicht te krij­gen in het samen­spel binnen de rela­tie tussen jou en een dier­baar ander per­soon.

Naar het Maan liefdes­orakel

Lees de Maancolumn van Petra Stam:
    Volle maan 27 november


Gratis Ja/Nee orakel

 Wan­neer je merkt dat je aar­zelt of onze­ker bent over de juiste handels­wijze in een bepaal­de situa­tie, kan dit gra­tis Ja/Nee orakel een waarde­volle bron van bege­lei­ding en in­zicht bie­den.

Naar het Ja/Nee orakel


Drie runen orakel

 Door het ge­bruik van runen­stenen krijg je een unie­ke kans om diep­gaand in­zicht te ver­krij­gen in speci­fieke vraag­stukken die op dit mo­ment in je le­ven spe­len.

Het Drie runen orakel dient als een ven­ster naar de hui­dige stand van za­ken, biedt lei­ding over welke stap­pen je zou moe­ten nemen, en werpt licht op hoe de situa­tie zich in de toe­komst zal ont­wikke­len.

Met behulp van de kracht van de ru­nen kun je de mys­teries van het he­den ontra­felen en je­zelf be­ter voor­berei­den op wat er in de toe­komst op je pad zal ko­men.

Naar het Drie runen orakelNumerologie: je geboorte­getal

 Jouw Geboorte­getal fungeert als een ven­ster naar het diep­ste begrip van je hui­dige leven. Dit bij­zon­dere getal heeft ver­schil­lende namen, zoals het lots­getal, het levens­nummer of het levens­pad­getal, afhanke­lijk van de termino­logie die wordt ge­bruikt.

Het is belang­rijk om te begrij­pen dat je geboorte­getal meer is dan slechts een num­mer, het ver­tegen­woor­digt eer­der sym­bo­lisch je levens­reis. Het ver­ken­nen van je geboorte­getal opent de deur naar zelf­ontdek­king en bewust­wor­ding, waar­door je een die­per in­zicht kunt krij­gen in wie je bent en wat je in dit le­ven wilt berei­ken. Het is een sleu­tel tot het ont­rafe­len van je ei­gen iden­ti­teit en levens­doe­len.

Naar je Geboorte­getal


Numerologie: je jaar­getal

 Het Jaar­getal is ac­tief van­af de dag van je meest recente ver­jaar­dag en blijft gel­dig tot aan je aan­komende verjaar­dag.

Dit getal dient als een tijd­loos ijk­punt, waar­bij elke ver­jaar­dag te­vens een mo­ment van zelf­reflec­tie mar­keert over waar je staat in je persoon­lijke levens­reis.

Het helpt je bewus­ter te leven en gerich­ter te hande­len ter­wijl je de over­gang maakt van het ene levens­jaar naar het vol­gende. Het biedt de moge­lijk­heid om je­zelf te evalu­eren, je doe­len bij te stel­len, en bewust stap­pen te zet­ten op je levens­pad.

Naar je Jaargetal


Over AstroOrakels

Anneke GuisDe kaarten en tek­sten van Het Astro­Orakel wer­den voor het eerst gepresen­teerd in 2008. Dit mooie ora­kel is tot stand geko­men dank­zij de samen­wer­king tus­sen Anneke Guis en Astro-Media.

Dit orakel onder­scheidt zich als een uniek kaart­spel dat een diep­gaande verken­ning mogelijk maakt van de tien plane­ten, de maans­knopen, de twaalf te­kens van de dieren­riem, de twaalf hui­zen en de com­plexe onder­linge rela­ties tus­sen pla­neten in een drie­tal kaart­leggingen.


AstroOrakel: de Partner­legging

 De Partner­legging biedt waarde­vol inzicht in de dyna­miek tussen twee individuen.

Of het nu gaat om het door­gron­den van de diep­te van een liefdes­relatie, het verhel­deren van de inter­actie met je werk­gever, of het ver­diepen van een vriend­schap, de Partner­legging is een krach­tig instru­ment om de complexi­teit van mense­lijke inter­acties te ontra­felen. Het helpt je te begrij­pen hoe je deze rela­ties op een bevre­digen­de en harmo­nieuze manier kunt bena­deren.

Naar de Partnerlegging


AstroOrakel: de Opening

 Astro­Orakel de Opening biedt je de gele­gen­heid om een hel­der en diep­gaand be­grip te verkrij­gen van de dieper­lig­gende rede­nen en con­text van je vraag of situa­tie.

Deze kaart­legging is een krach­tig hulp­middel dat je onder­steunt bij het bewus­ter en doel­tref­fender om­gaan met situa­ties. Het stelt je in staat om een welover­wogen beslis­singen te nemen voor een posi­tieve en succes­volle uit­komst.

Naar de Opening


AstroOrakel: de Muur

 Het Astro­Orakel de Muur biedt jou de waarde­volle gelegen­heid om inzicht te ver­krij­gen in de vra­gen die je bezig­hou­den en de uit­dagingen waar­mee je wordt gecon­fron­teerd.

Bij deze kaart­legging wor­den drie speci­fie­ke kaar­ten getrok­ken, elk met een unie­ke beteke­nis en symbo­liek die nauw ver­bon­den zijn met jouw vraag, pro­bleem of de hui­dige situa­tie waarin je je be­vindt.

Naar de MuurGratis Dominosteen van de dag

 Domino­stenen zijn niet slechts een eeuwen­oud gezel­schaps­spel, ze hebben tevens een rijke geschie­denis als een instru­ment voor waar­zeg­gerij.

Noma­dische gemeen­schap­pen ont­dek­ten in deze ste­nen een mid­del om niet al­leen de tijd te verdrij­ven tij­dens hun rei­zen, maar ook om onder­weg een beschei­den inko­men te gene­reren door de toe­komst te voor­spel­len. Deze voor­spel­lingen ble­ken vaak buiten­gewoon nauw­keurig te zijn.

Trek een gratis Domino­steen van de dag


Domino orakel: Week­legging

 De Domino Week­legging biedt een unie­ke benade­ring voor het doen van voor­spel­lingen.

Het is van essen­tieel belang om te begrij­pen dat de antwoor­den die uit de stenen naar voren ko­men niet altijd zullen over­eenko­men met wat je wel­licht hoopt te horen.

Niet­temin onder­scheidt dit ora­kel zich door eer­lijke inzich­ten te ver­strek­ken en op­rechte advie­zen te geven. Deze inzich­ten kunnen je hel­pen om de reali­teit te accep­teren en wel­over­wogen beslis­singen te nemen.

Naar de Domino Week­leggingParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Wil jij je para­normale gaven ontwik­kelen? Pro­beer dit e-book van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Werken met Orakels


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer


Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten


Spirituele Community

spirituele community Ontvang toe­gang tot diverse spiri­tuele cursus­sen en wis­sel erva­ringen uit in een beslo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...